กลยุทธ์โรงเรียน

เป้าประสงค์

 1. โรงเรียนมีกิจกรรมสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสืบทอดความเป็นโรงเรียนที่ระลึกแห่งราชกาลที่ 9
 2. โรงเรียนมีโครงสร้างบริหารงานอย่างเป็นระบบ ยึดหลัการธรรมาภิบาลและเป็นที่ยอมรับของสังคม
 3. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
 4. ครูมีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการจัดการศึกษา
 5. นักเรียนมีคุณภาพได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
 6. บุคลากร และนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตอาสา และรักษาสิ่งแวดล้อม
 7. โรงเรียนจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ และเผยแพร่ความก้าวหน้าของโรงเรียนให้เป็นที่ศรัทธาและชุมชนยอมรับยกย่อง
 8. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ดำรงความป็นโรงเรียนที่ระลึกแห่งราชกาลที่ 9
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นที่ยอมรับของสังคม
 3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
 4. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการจัดการศึกษา
 5. ยกระดับคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา
 6. พัฒนาคุณลักษณะของครูและนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตอาสาและรักษาสิ่งแวดล้อม
 7. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนให้เป็นที่ศรัทธาและชุมชนยอมรับยกย่อง
 8. ประสานสัมพันธ์และให้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น