ประวัติ

โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ เป็นโรงเรียนที่มีประวัติอันโดดเด่น เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของจังหวัดและของชาวนครนายก
ดังมีประวัติความเป็นมาดังนี้

  • วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธียกช่อฟ้า และฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดวังกระโจม ทรงปรารภว่าโรงเรียนประชาบาลวังกระโจม ควรจะขยายการศึกษาจากระดับประถมศึกษาออกไปถึงระดับมัธยมศึกษา พร้อมกันนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงิน ที่มีผู้ทูลเกล้าจำนวนประมาณ ๓ แสนบาท เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้าง ต่อจากนั้น อดีตเจ้าคุณอุดมฯ หรือพระอุดมสารโสภณ หรือ พระราชปัญญาโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสสมัยนั้น ได้หาทุนดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนเพิ่มเติม โดยได้รับความ ร่วมมือจากพระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต ธมมวิตกโก หรือหลายท่านรู้จักกันในนามว่า เจ้าคุณนรฯแห่งวัดเทพศิรินทราวาส ต่อมามีผู้บริจาคเพิ่มเติมอีกประมาณ ๓ ล้านบาท และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดสรรงบประมาณให้อีก ๕๓๕,๐๐๐ บาท รวมกันจนได้อาคารเรียนหลังแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อ่านว่า นะ วะ มะ ราชานุสรณ์ เป็นภาษาบาลี แปลว่า ที่ระลึกรัชการที่ ๙ และยังได้พระราชทานพระบรม ราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ประดิษฐานไว้ที่หน้าบันของอาคารเรียน
  • วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนเป็นอาคารทรงไทย ๓ ชั้น ปัจจุบันเรียกว่า อาคาร ๑ เป็นอาคารเรียนหลังแรก และเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกจำนวน ๑๐๐ คน มีครู ๑๐ คน
  • วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดหอประชุมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์
  • วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เสด็จพระราชทานธง ลูกเสือชาวบ้านที่พลับพลารับเสด็จฯโรงเรียน และหลังจากนั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จมาที่โรงเรียนอีก ๖ ครั้ง ครั้งสุดท้ายเสด็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗