ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

       โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ดำรงความเป็นโรงเรียนที่ระลึกแห่งราชกาลที่ 9 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำของชุมชน

พันธกิจ

  1. สร้างวัฒนธรรมความเป็นโรงเรียนที่ระลึกแห่งรัชกาลที่ 9
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นที่ยอมรับของสังคม
  3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
  4. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการจัดการศึกษา
  5. พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  6. พัฒนาบุคลากร และนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตอาสา และรักษาสิ่งแวดล้อม
  7. เสริมสร้างภาพลักษณ์ความก้าวหน้าของโรงเรียนให้ป็นที่ประจักษ์
  8. ประสานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา