เกี่ยวกับโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170153
รหัส Smis 8 หลัก :
  26012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  170153
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นวมราชานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nawama Rachanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   –   บ้าน-
ตำบล :
  ท่าช้าง
อำเภอ :
  เมืองนครนายก
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26000
โทรศัพท์ :
  037-311467
โทรสาร :
  037-311945
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กรกฎาคม 2515
อีเมล์ :
  –
เว็บไซต์ :